Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Aan de zorgovereenkomst verbonden voorwaarden tussen cliënt en kraamverzorgende

Artikel 1:              Inleidende Bepaling

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het tot stand brengen van een relatie tussen de kraamverzorgende en de cliënt. Opdrachtnemer is de kraamverzorgende.

Artikel 2:              Omschrijving activiteiten

 1. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van bijgaande zorgovereenkomst.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van het inschrijfformulier door de cliënt.

Artikel 3:              Arbo-wet

 1. In het kader van de Arbo-wet stelt de kraamverzorgende de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bed tijdens de gehele kraamperiode op een werkhoogte van minimaal 70 cm staat.
 2. Er dient warm stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de baby wordt verzorgd.
 3. De werkhoogte van de commode dient volgens de Arbo-richtlijnen 100 cm te zijn.
 4. De bodem van het kinderledikant dient tussen 80 – 90 cm te staan.
 5. Indien de werkomstandigheden van dien aard zijn, dat de kraamverzorgende haar taak niet kan uitvoeren, behoudt de kraamverzorgende zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 4:              Vervoer kraamverzorgende

 1. Indien de kraamverzorgende een ongevallen inzittenden verzekering heeft afgesloten, wordt het toegestaan dat haar auto voor het gezin wordt gebruikt. De cliënt dient daarvoor toestemming te verlenen. De reiskosten (€ 0,19 per km) komen voor rekening van de cliënt. Eventuele schade die ontstaat kan niet bij de kraamverzorgende  worden verhaald. (let op: het betreft niet de kosten woon-werk verkeer).
 2. De kraamverzorgende kan slechts met uw toestemming en voor uw eigen risico gebruik maken van uw auto.
 3.  De parkeerkosten (exclusief in Amsterdam) zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 5:              Aansprakelijkheid

 1. Schade veroorzaakt door de kraamverzorgende dient binnen 5 dagen na het beëindigen van de kraamtijd schriftelijk bij de kraamverzorgende worden gemeld.
 2. De kraamverzorgende heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter dekking van materiële en immateriële schade als gevolg van de uitoefening van werkzaamheden als kraamverzorgende.

Artikel 6:             Annulering

 1. Annulering van de overeengekomen zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 2. Indien annulering op basis van medische gronden geschiedt, bent u geen annuleringskosten verschuldigd.
 3. Bij annulering om een andere reden worden annuleringskosten, zijnde €100 in rekening gebracht.
 4. De kraamverzorgende kan de zorgovereenkomst definitief beëindigen; dit in geval cliënt, huisgenoten gedrag vertonen dat voor de kraamverzorgende onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraamverzorgende niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 7:              Akkoord verklaring

 1. De cliënt verklaart zich akkoord dat de zorgverlener zijn declaraties uit hoofde van deze overeenkomst laat verwerken/in dient bij Care4U Kraamzorg. Afhankelijk van uw verzekering zal Care4U Kraamzorg ook zorgdragen voor de eigen bijdragen.
 2. De cliënt verklaart zich akkoord dat Care4U Kraamzorg het kraamdossier altijd op kan vragen voor kwaliteit doeleinden.

 Artikel 8:              Betaling

 1. De cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de geldelijke verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst. De betalingstermijn is 21 dagen. Na deze termijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.
 2. Voor alle administratieve handelingen heeft de zorgverlener een externe partij ingeschakeld zijnde Care4U Kraamzorg (administratie).
 3. Bij het niet tijdig voldoen van de nota is Care4U Kraamzorg als administratiekantoor gemachtigd een incassobureau in te schakelen.

Artikel 9:              Klachten

De kraamverzorgende stelt alles in het werk om uw kraamperiode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben, dan horen wij deze graag. Uw klacht zullen wij serieus volgens een protocol behandelen. U kunt de klachten procedure bij ons opvragen.

Artikel 10:           Schade en aansprakelijkheid

Het kan gebeuren dat je in huis schade oploopt tijdens het zorgmoment. Indien een medewerker schade heeft veroorzaakt door aantoonbare schuld, dien je dit binnen 48 uur na constatering bij Care4U kraamzorg te melden. Onze organisatie is aansprakelijk voor schades ontstaan door onoordeelkundig handelen van onze medewerker, opzet, grove schuld of nalatigheid.

 • De cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
 • Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënte wordt niet vergoed.

Van vergoeding is uitgesloten:

 • schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van de cliënte;
 • schade ontstaan door slijtage;
 • schade veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan medewerkers van de kraamzorgaanbieder toevertrouwde waarde-artikelen, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker van de kraamzorgaanbieder.

* Care4U Kraamzorg is verzekerd voor 2.500.000 per gebeurtenis

Artikel 11:            Privacy

Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan de opdrachtgever houdt de kraamverzorgende zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Artikel 12:            Infectieziekte

Bij een infectieziekte zal de organisatie hier een melding van maken bij het RIVM. De voorschriften voor elk specifieke infectieziekte zal opgevolgd worden door onze organisatie.